Põhikiri


Mittetulundusühingu Vormsi Käsitöö Selts
 
PÕHIKIRI
 
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Vormsi Käsitöö Selts ( VKS ) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. VKS ametlik nimetus eesti keeles on Vormsi Käsitöö Selts, lühendatult VKS, inglise keeles Vormsi Craft Union.
1.3. VKS asukohaks on Hullo küla, 91301 Vormsi, Läänemaa.
1.4. VKS on asutatud 29. aprillil 2000.
 
2. Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
2.1. VKS eesmärgiks on: 2.1.1. Vormsi saarel käsitöö edendamine, rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine.
2.1.2. Seltsielu arendamine.
2.1.3. Seminaride, koolituskursuste ning teabepäevade näituste korraldamine.
2.2. Eesmärgi saavutamise vahenditeks on:
2.2.1. Rahvakunsti- ja käsitööhuviliste koondamine, omavaheliste kontaktide loomise võimaluste edendamine.
2.2.2. Infopanga loomine nii käsitöömeistrite kui käsitööd tegevate organisatsioonide ja üksikisikutega.
2.2.3. Nõuandesüsteemi loomine, koolituse korraldamine tööks sobivaid õppeviise kasutades.
2.2.4. Rahvakunsti propageerivate materjalide ja õppekirjanduse kirjastamine.
2.2.5. Teabepäevade, näituste ja teiste rahvakunsti propageerivate tirituste korraldamine.
2.2.6. Koostöö riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega.
2.2.7. Arendada koostööd Eesti ja Põhjamaade samasihiliste organisatsioonidega.
 
3. VKS-i astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
3.1. VKS-i Iiikmeks võib astuda sooviavalduse alusel. 3.2. VKS-i Iiikmeks astumisel ei ole vanuse ega rahvusega piiratud.
3.3. VKS-i vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
3.5. Seltsi Iiikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse Iiikmetest. Väljaastumise või väljaarvamise korral VKS-le makstud summasid ( k.a. liikmemaksu) ei tagastata.
 
4. Liikmed, nende õigused ja kohustused
 4.1. VKS liikmeteks võivad füüsilised või juriidilised isikud, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma seltsi eesmärkide elluviimisel ning täidavad põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus.
4.2. VKS-il on tegev- ja auliikmed.
4.3. VKS tegevliikmel on õigus :
4.3.1. Osa1eda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
4.3.2. Valida ja olla valitud VKS juhatusse
4.3.3. Esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid VKS juhatuse töö kohta.
4.3.4. Osaleda komisjonide ja toimkondade tegevuses.
4.3.5. Saada teavet kõigis VKS tegevust puudutavates küsimustes.
4.3.6. Eelisõigus osaleda kõigil VKS korraldatud üritustel.
4.4. Seltsi liikmed on kohustatud:
4.4.1. Juhinduma käesolevast põhikirjast
4.4.2. Tasuma Iiikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek.
4.4.3. Teatama seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
4.5. VKS ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtumis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
 
5. Üldkoosolek
5.1. VKS-i kõrgeimaks organiks on Iiikmete üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
 5.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1. Põhikirja muutmine
 5.2.2. Eesmärgi muutmine
5.2.3. Juhatuse liikmete määramine
5.2.4. Revisjoni määramine
5.2.5. Juhatuse või muu organi Iiikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.
5.2.6. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
5.2.7. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
5.3.1. Aastaaruande kinnitamiseks
5.3.2. Seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab seltsi juhatus seltsiliikmeid vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.5. Üldkoosolekule kohale tulnud Iiikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi Iiikmetest või nende esindajatest.
 
6. Juhatus
 6.1. VKS juhatus valitakse seltsi tegevust juhtima kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
6.2. Juhatuse liikme väljalangemisel astub tema asemele üldkoosolekul kõige enam hääli saanud kandidaat.
6.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuse vastuvõtmiseks on vaja 2/3 kohalviibinud liikmete häälteenamust.
6.4. Ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe.
6.5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
 
7. Majandustegevus ja vara jaotus
7.1. VKS võib vastavalt seadusega välja anda stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
26. VKS lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
7.2. VKS-i tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Põhikiri on vastu võetud Vormsi Käsitöö Seltsi üldkoosolekul, mis toimus 16.märts 2013.
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar